Stvaranje ravnoteže između ljudi i prirode

Kako da se permakulturni sistemi koriste da bi se stvorila ravnoteža između potreba ljudi i zaštite prirode.


Permakultura se bazira na principima održivosti i samodovoljnosti, što znači da se sistemi projektuju tako da potrebe ljudi za hranom, vodom, energijom i drugim potrebama se zadovoljavaju bez štetnog uticaja na okolinu.

Permakulturni sistemi se takođe projektuju tako da se koriste prirodni ciklusi i procesi, kako bi se postigla ravnoteža između ljudi i prirode. Na primer, permakulturni vrtovi se projektuju tako da se koriste principi polikulturnih biljnih sadnji, kako bi se poboljšalo iskorišćenje resursa i smanjilo potreba za pesticidima i gnojivima.

Permakulturni sistemi takođe podrazumevaju i uključivanje zajednice, kako bi se stvorila ravnoteža između potreba pojedinca i potreba zajednice. To se postiže kroz stvaranje zajedničkih prostora i korišćenje zajedničkih resursa, kao što su voda i energija.

Fundamentalno naš opstanak zavisi od apsolutne povezanosti svih organizama na planeti. Dovoljno je samo razumeti da bez šume nema čistog vazduha i čiste vode, a zdrava šuma je nemoguća bez mreže mikroorganizama u tlu, i mnogih životinjskih vrsta koje u njoj žive, i u međusobnom odnosu pomažu jedni drugima da opstanu i rastu.

Korist i uloga različitih elementa u sistemu

Permakulturni sistemi se projektuju tako da različiti elementi u sistemu, poput biljaka, životinja i ljudi, međusobno podržavaju i iskorišćavaju uzajamno. Na primer, biljke se koriste za izgradnju humusa, životinje se koriste za đubrivo i hranjenje ljudi, dok ljudi koriste životinje i biljke za svoje potrebe, ali i da obezbede idealne uslove za rast i razvoj biljaka i životinja.

Permakulturni sistemi se projektuju tako da se koriste principi polikulturnih biljnih sadnji, kako bi se poboljšalo iskorišćenje resursa i smanjilo potreba za pesticidima i đubrivom.

Permakulturni dizajn mora da doprinese kompletnom ekosistemu i svim njegovim činiocima, a to se takođe prenosi i na međuljudse odnose. Dizajn ne sme da bude koncentrisan samo na potrebe ljudi već treba da bude sveobuhvatan. Čovek nije izdvojen od prirode niti može bez nje da postoji, mi smo njen sastavni i neraskidivi deo.

Korišćenje principa prirodnog sistema

Permakulturni sistemi se projektuju tako da se poštuju prirodni ciklusi i procesi, koji se javljaju u prirodi, kako bi se postigla održivost i ravnoteža. Na primer, korišćenje principa prirodnog ciklusa vode, koji podrazumeva korišćenje tehnika kao što su skupljanje, biološko filtriranje i ponovno iskorišćavanje vode, kako bi se smanjila potreba za vodosnabdevanjem.

Permakulturni sistemi se projektuju tako da se koriste principi koji se javljaju u prirodi, kao što su principi združenih biljnih sadnji u takozvanim polikulturnim gildovima, zatim integracija životinjskih vrsta u kompletan sistem, korišćenje zoniranja, i korišćenje principa raznolikosti. I uvek se poštuje principi održivosti, korišćenjem lokalnih resursa, korišćenjem obnovljivih izvora energije, i skupljanjem vode.

Prelazimo na sledeću oblast: Zajednica – Peti element, pa možete nastaviti na sledeći teks Razumevanje uloge zajednice u permakulturi ili se možete vratiti na stranicu sadržaja, sa indeksom tekstova Kursa permakulture.