Etički principi permakulture

Postoje tri osnovna principa, briga o zemlji, briga o ljudima, pravedna raspodela.


Etički principi permakulture su temelj permakulturnog dizajna i projektovanja. Oni se odnose na brigu o zemlji, brigu o ljudima, i pravednu raspodela i deljenje viška. Principi permakulture omogućavaju da se stvore održivi i samodovoljni sistemi koji su u skladu sa potrebama ljudi i okoline. Oni su osnova za stvaranje zajednica koje su održive i pravedne, kroz korišćenje održivih metoda i praktične principe.

Briga o zemlji

Briga o zemlji podrazumeva da permakulturni sistemi moraju da se fokusiraju na očuvanje i poboljšanje kvaliteta zemljišta i tako obezbedi da se sav život nastavi i nesmetano umnožava. To se postiže korišćenjem održivih metoda uzgoja korišćenjem prirodnih principa, kao što su kompostiranje, i gajenje šuma hrane. Ovo takođe podrazumeva da se sistemi projektuju tako da se minimizuje uticaj na okolinu, i sa druge strane maksimalno prilagodi već postojećim uslovima. Cilj je da se stvori sistem koji je u skladu sa prirodnim ciklusima, i koji iste maksimalno koristi, što dovodi do veće efikasnosti, otpornosti i održivosti sistema u celini.

Brinuti o zemlji znači voditi računa o svim njenim činiocima a ne samo o onim usevima koji samo nama služe. Voditi računa o svim organizmima koji su deo ekosistema i koji svi do jednog učestvuju i doprinose njegovoj snazi, zdravlju, i stabilnosti. Permakultura podržava i podstiče saradnju između ljudi, ali i saradnju prirode i ljudi.

Briga o ljudima

Briga o ljudima na prvom mestu podrazumeva omogućavanje ljudima da pristup svim resursima neophodnim za njihovo postojanje, dok permakulturni sistemi moraju da se fokusiraju na zadovoljavanje potreba ljudi na održivi i samodovoljan način. Ovo se postiže kroz stvaranje zajednica koje su održive i samodovoljne, kroz obrazovanje, radionice, projekte i razmene znanja i resursa.

Pravedna raspodele i deljenje viška

Pravedna raspodele i deljenje viška podrazumeva da se resursi koriste efikasno i efektivno, tako da se svi članovi zajednice imaju priliku da budu zadovoljni svojim potrebama. Ovaj princip se primenjuje kroz podelu obaveza i odgovornosti, kroz razmene resursa između članova zajednice i kroz stvaranje ekonomskih sistema koji su održivi i pravedni.

Planiranjem i projektovanje za izobilje biće dovoljno za sve ljude i sve vrste na zemlji.
Prihvatanje ovih principa zahteva značajnu promena u načinu na koji sada živi moderno društvo. Promenu u kojoj radimo sa prirodom a ne protiv nje, u kojoj vidimo prirodu kao nešto čega smo deo, a ne nešto što je tu da ga sebično iskoristimo. Mi smo deo prirode i njenih procesa a ne neki izdvojeni sistem.

Permakultura treba da zadovolji naše potrebe što efikasnije tako da je naš uticaj na prirodu van našeg staništa minimalan.

Možete nastaviti na sledeći teks Održivost i samoodrživost ili se možete vratiti na stranicu sadržaja, sa indeksom tekstova Kursa permakulture.