Odabir imanja i prepoznavanje krajolika

Kako da se odabere imanje koje će biti pogodno za život i permakulturu, i kako da se koriste specifičnosti krajolika da bi se stvorili održivi sistemi.


I ako je važno da odaberemo što bolje zemljište na kome planiramo da živimo, permakultura nam omogućava da od skoro svakog zemljišta napravimo plodni vrt i ugodno mesto za život. Tehnike permakulture će nam omogućiti da se prilagodimo skoro svakom krajoliku.

Razumevanje klimatskih uslova i topografije imanja

Permakultura podrazumeva da se prilikom projektovanja sistema uvažavaju klimatski uslovi i topografija imanja. To podrazumeva pažljivo praćenje i analizu faktora kao što su vremenski uslovi, klimatski ciklusi, količina padavina, smerovi vetra, topografske osobine i druge ključne komponente koje utiču na uspešnost permakulturnog sistema. Ova analiza se koristi za projektovanje sistema koji je usklađen sa prirodnim ciklusima i koji iskorišćava prirodne resurse na najefikasniji način, što dovodi do povećanja produktivnosti i održivosti. Takođe, to podrazumeva poštovanje topografskih osobina, kao što su reljef, nagib terena, vodotokovi i druge karakteristike koje doprinose razvoju zdravog i produktivnog ekosistema.

Analiza terena i topografije

Analiza terena podrazumijeva da se teren na prvom mestu sagleda kroz aspekt ekologije, ali i ekonomije. Ekološkom analizom potencijal terena utvrđujemo koje vrste biljaka i životinja mogu uspevati na tom području, kao i kako se teren može koristiti za proizvodnju hrane, i kako može doprineti lokalnom biodiverzitetu. Analizom ekonomski potencijal terena, utvrđuje se koje su to najprofitabilnije biljke i životinje za uzgoj, kao i koje su druge mogućnosti za ekonomsku korist od imanja.

Analizom topografije terena odredićemo najidealniji položaj za kuću, i ostale prateće objekte, zatim kako da najefikasnije iskoristimo i usmerimo vodu koja prolazi kroz imanje, gradnjom kanal i jezera, i koji je deo imanja najpogodniji za šumu hrane. Topografija će nam odrediti sektore koji će uticati na zoniranje kompletnog imanja, a neki prirodni elementi će se sami nametnuti kao idealna rešenja za odmor, i rekreaciju.

Strpljivo promatranje

Jako je važno ostaviti dovoljno vremena za promatranje. Ono će nam omogućiti da sagledamo sve specifične detalje lokalnog ekosistema i mikroklime. Postojeće biljne vrste na imanju će nam pomoći da bolje razumemo zatečeno stanje, uticaj mikroklime, kvalitet i sastav zemljišta. Promatranje treba vršiti i pri različitim vremenskim uslovima kako bi odredili pravce vetra, tokove vode i ostale prirodne parametre. Treba prepoznati i maksimalno iskoristiti sve postojeće prirodne resurse, oni su tu domaći, najbolje prilagođeni i veoma izdržljivi. Poboljšanjem uslova za njih podižemo otpornost svih budućih vrsta koje planiramo da unesemo u vrt.

Dobra i precizna procena imanja uštedeće mnogo vremena na duge staze zato nemojte da žurite, ostavite sebi dovoljno vremena da sve dobro sagledate. Tek kada se napravi detaljna procena može se pristupiti daljem planiranju i zoniranju imanja, koje će biti održivo i usklađeno sa lokalnim krajolikom, uslovima i resursima na imanju.

Ne mora sve odjednom i sve precizno

Ne mora sve da bude precizno isplanirano od početka. Treba odrediti zone što preciznije ali ako je imanje veliko, posvetite se prvo manjem delu, i prvim zonama pa polako nastavljajući da promatrate pravite dalje planove. Ostavite sebi takođe mogućnost da planove menjate u skladu sa novim uvidima ili promenama na imanju i u okruženju.

Kada se napravi dobar plan možemo preći na zoniranje. Sledeću tekst možete pristupiti na stranici Podela imanja na zone, ili se možete vratiti na stranicu sadržaja, sa indeksom tekstova Kursa permakulture.